Najbliższe szkolenie do patentu odbędzie się 27 grudnia o godzinie 19:00 - obowiązują zapisy.

Zapisz się do klubu

Zapoznaj się ze statutem naszego stowarzyszenia, wypełnij deklarację członkowską On-line, to wszystko co musisz zrobić by wstąpić do
Klubu Strzelnica Bojowa.

Statut Klubu

Deklaracja członkowska

Przejdź do nas!

Posiadając licencję zawodniczą:

  • nie płacisz składki członkowskiej za bieżący rok;
  • uzyskasz licencję na następny rok;
  • wpisowe wyniesie 50 % standardowej stawki.

Zgoda na dokonanie zmiany barw klubowych

 Zmiana barw klubowych w oparciu o regulamin PZSS.

 

Przejście ze starego do nowego klubu, umożliwiające wystąpienie nowego klubu o licencję zawodniczą na następny rok, reguluje Regulamin Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Wynikają z niego następujące zasady:

  • Strzelec może należeć do jednego klubu, który reprezentuje go w procedurze uzyskania licencji zawodniczej.
  • Klub dokonuje zgłoszenia strzelca w Centralnym Rejestrze Zawodników (CRZ) PZSS poprzez Wojewódzki Związek Strzelectwa Sportowego (§5, pkt 1 Regulaminu).
  • W ramach systemu zawodów PZSS i WZSS zawodnik może reprezentować tylko ten klub do którego jest aktualnie zgłoszony i potwierdzony w CRZ PZSS. (§8, pkt 1 Regulaminu).

Zasady zmiany barw klubowych reguluje §9 Regulaminu, w tym:

Zamierzający dokonać zmiany barw klubowych lub rezygnacji z członkostwa klubu zawodnik zobowiązany jest złożyć za potwierdzeniem lub przesłać listem poleconym do sekretariatu macierzystego klubu prośbę na piśmie. Zawodnik zamierzający zmienić barwy klubu dołącza pismo klubu w barwach którego zamierza występować, potwierdzające chęć przyjęcia go do danego klubu (§9, pkt 2).
Klub obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie 30 dni od daty złożenia prośby o zwolnienie (§9, pkt 3).
Nie udzielenie przez klub odpowiedzi o której mowa w ust. 3 i z zachowaniem przewidzianego terminu skutkuje jak udzielenie definitywnego zwolnienia zawodnika z klubu; w przedmiocie zachowania terminu rozstrzyga data stempla pocztowego (§9, pkt 4).
Do dokonania zmiany barw klubowych w terminie XI-XII nie wymagana jest zgoda klubu macierzystego (§9, pkt 2).Ekwiwalent za wyszkolenie nie przysługuje za zawodnika bez klasy sportowej PZSS (§20, pkt 1).