Polityka Prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o. zwana dalej Strzelnicą, informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Jeśli ma Pani/Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Strzelnicę, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres rezerwacje@strzelnicabojowa.pl.

1. WskazanIe admInIstratora.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o. z siedzibą w Paczółtowicach 328, 32-065 Krzeszowice.

2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzanIa Pani/Pana danych osobowych:

(a) Strzelnica przetwarza Pani/Pana dane osobowe, tj. Pani/Pana imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr pozwolenia na broń oraz dane kontaktowe. W obiekcie strzelnicy wykorzystywane są urządzenia rejestrujące obraz. W przypadku korzystania z serwisu internetowego dodatkowo może być przetwarzany adres ip. Pani/Pana komputera. Przetwarzanie w/w danych związane jest z prowadzoną przez Strzelnicę działalnością gospodarczą, oraz przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów  Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 z późniejszymi zmianami.

(b) Państwa dane wykorzystujemy w następujących sytuacjach:

- prowadzenia rezerwacji Państwa wizyt na Strzelnicy
- prowadzenia ewidencji pobytu na Strzelnicy
- prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów i usług
- rozpatrywania reklamacji
- zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na strzelnicy

3. Źródło pozyskiwania danych osobowych.
Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa po zaakceptowaniu stosownej zgody na ich przetwarzanie.

4. Obowiązek podanIa danych osobowych.
W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Pani/Pana, podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. przepisów prawa oraz uzasadnionych interesów Strzelnicy, w tym do zawarcia i wykonywania umowy między Klientem Strzelnicy a Strzelnicą. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych uniemożliwia korzystanie z usług Strzelnicy w zakresie objętym Ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 z późniejszymi zmianami.

5. Informacja o odbiorcach Pani/ Pana danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2, Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. Ustawy o broni i amunicji.
b) podmiotom współpracującym ze Strzelnicą w procesach biznesowych np. kancelariom podatkowym.

6. Okres przetwarzania danych osobowych.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów w zakresie realizacji zawartej między Klientem Strzelnicy a Strzelnicą umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Strzelnicę uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. 2 powyżej. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla innych celów niż wskazanych w pkt. 2, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą.
Strzelnica zapewnia Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Strzelnicę, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub winny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie inie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności docelów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Strzelnicy, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

8. Prawo do cofnIęcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W zakresie w jakim udzieliła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Strzelnicę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.