Regulaminy

 

Regulamin strzelnicy
Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ I
Warunki korzystania ze strzelnicy

1. Strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia szkoleń oraz treningów strzeleckich z broni kulowej krótkiej oraz długiej, bocznego i centralnego zapłonu, broni pneumatycznej oraz gładkolufowej.
2. Korzystanie z obiektu strzelnicy może odbywać się wyłącznie za zgodą właściciela.
3. Korzystanie ze strzelnicy jest odpłatne według stawek ustalonych przez Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o.
4. Ze strzelnicy mogą korzystać:
4.1. osoby posiadające własną broń oraz ważne pozwolenie na jej posiadanie,
4.2. osoby pełnoletnie nie posiadające pozwolenia na broń na warunkach i zasadach ustalonych przez właściciela obiektu pod warunkiem, że strzelania odbędą się pod nadzorem instruktora dyżurnego z broni obiektowej przeznaczonej do szkolenia,
4.3. osoby po ukończeniu 15 roku życia w obecności prawnego opiekuna,
4.4. osoby będące członkami organizacji, stowarzyszeń, federacji oraz zrzeszeń związanych ze strzelectwem sportowym na zasadach i warunkach określonych w indywidualnych regulaminach strzelań,
4.5. zorganizowane grupy strzelających w tym podmioty wynajmujące strzelnicę z własnym "prowadzącym strzelanie" pod warunkiem przedstawienia imiennej listy strzelających. Lista ta winna zawierać dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000r w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic: Rozdział 1, ust 1, pkt. 3 (Dz. U. z 2000r Nr 18 , poz. 234 z późn.zm.)
5. Wejście na strzelnicę w celu odbycia strzelania następuje po załatwieniu formalności w recepcji lub u prowadzącego strzelanie – instruktora dyżurnego (opłata, sprawdzenie ewentualnego zezwolenia na posiadanie broni, zapoznanie sie z regulaminem strzelnicy i warunkami bezpieczeństwa). Fakt ten należy potwierdzić własnoręcznym podpisem w księdze osób korzystających ze strzelnicy.
6. Po wejściu na strzelnicę wszyscy zgłaszają się do prowadzącego strzelania - dyżurnego instruktora, który wyznacza strzelającym stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce pobytu.
7. Osoby towarzyszące, wchodzące na strzelnicę zajmują miejsca przeznaczone dla widzów.
8. Prowadzący strzelanie:
8.1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
8.2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu,
8.3. prowadzi księgę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
a)  imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b)  numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeżeli nie posiada on pozwolenia na broń,
c)  datę, godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,
d)  kaliber broni,
e)  własnoręczny podpis korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa na obiekcie.
9. Na strzelnicy zabrania się:
9.1. osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy, wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
9.2. używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
9.3. korzystania ze strzelnicy osobom nie przeszkolonym lub nie posiadającym aktualnego pozwolenia na broń,
9.4. spożywania alkoholu pod każdą postacią lub używania środków odurzających oraz wchodzenia i przebywania w obiekcie osobom, których stan wskazuje, że są pod ich wpływem,
9.5. palenia tytoniu,
9.6. wychodzenia przed stanowiska strzeleckie.
10. Na strzelnicy w miejscu widocznym umieszczono:
- regulamin strzelnicy,
- decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
- plan strzelnicy z oznaczeniem:
a)  stanowisk strzeleckich,
b)  punktów pierwszej pomocy medycznej,
c)  dróg ewakuacyjnych,
d)  miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
e)  wykaz sygnałów alarmowych,
f)  informacji o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.
11. Za umyślne spowodowanie szkód powstałych w wyniku strzelania oraz spowodowanie wypadku z winy korzystającego ze strzelnicy, odpowiada korzystający ze strzelnicy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
12. Za wszelkie zniszczenia i szkody powstałe na obiekcie z winy użytkownika m.in. poprzez niestosowanie się do niniejszego regulaminu, odpowiedzialność materialną ponosi użytkownik.

 
 

 

 

 

 
 
 

ROZDZIAŁ II
Sposób obchodzenia się z bronią

1. Broń palną krótką na strzelnicy należy przenosić rozładowaną, zabezpieczoną z wyciągniętym magazynkiem lub otwartym bębenkiem, otwartą komorą nabojową, lufą skierowaną ku dołowi, bez pasów lub pokrowców. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeżeli tak stanowi regulamin zawodów oraz przez dyżurnych instruktorów strzelnicy Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o., za pisemną zgodą kierownika strzelnicy. 
2. Broń palną długą na strzelnicy należy przenosić rozładowaną, zabezpieczoną z wyciągniętym magazynkiem, otwartą komorą nabojową, lufą skierowaną pionowo do góry lub w pojemniku przeznaczonym do przenoszenia broni. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeżeli tak stanowi regulamin zawodów oraz przez dyżurnych instruktorów strzelnicy Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o., za pisemną zgodą kierownika strzelnicy. 
3. Osoby posiadające własną broń powinni przenosić ją rozładowaną oraz zabezpieczoną, schowaną w kaburze lub pojemnikach przeznaczonych do ich przenoszenia. 
4. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki. 
5. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy. 
6. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie. 
7. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie przez podniesienie wolnej ręki do góry. 
8. Wszelkie niesprawności techniczne broni obiektowej, należy bezzwłocznie zgłaszać instruktorowi prowadzącemu strzelanie przez podniesienie wolnej ręki. Strzelający czeka, aż podejdzie do niego instruktor prowadzący strzelanie. Bezwzględnie zabrania się jakichkolwiek prób samodzielnego usuwania dysfunkcji broni mogących występować podczas strzelania. 
9. Po zakończeniu strzelania broń należy rozładować i zabezpieczyć, a następnie przedstawić do kontroli prowadzącemu strzelanie – instruktorowi dyżurnemu oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową. 
10. Zabrania się osobom korzystającym z broni obiektowej poruszania się z bronią na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim. 
11. Zabrania się strzelania do innych przedmiotów niż tarcze (urządzeń strzelnicy, przysłony, transportery itp.) oraz celowania lub strzelania do ludzi, zwierząt i ptactwa.

ROZDZIAŁ III
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy


1. Każdy, kto po raz pierwszy korzysta ze strzelnicy, musi poddać się strzelaniu kontrolnemu w celu oceny jego umiejętności praktycznych. 
2. Korzystający ze strzelnicy mają obowiązek ściśle przestrzegać wszelkich poleceń prowadzącego strzelanie – instruktora dyżurnego. Osoby, które nie zastosują się do poleceń wydawanych przez dyżurującego instruktora, będą usuwane z obiektu strzelnicy. 
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie strzelnicy są zobowiązane do stosowania ochronników słuchu, a w miarę potrzeby także okularów ochronnych. 
4. Zabrania się wychodzenia przed stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie. 
5. Korzystający ze strzelnicy z wyjątkiem osób niepełnosprawnych, obowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących podstaw strzeleckich. 
6. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie. 
7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów. 
8. Na teren strzelnicy zabrania się wprowadzania zwierząt. 
9. Korzystający ze strzelnicy, po zakończonym strzelaniu ma bezwzględny obowiązek zdać niewykorzystaną amunicję. 
10. O rozstrzygnięciu innych okoliczności nieopisanych w niniejszym regulaminie decyduje prowadzący strzelanie – dyżurny instruktor strzelectwa. 
11. Osoby naruszające regulamin strzelnicy usuwa się z obiektu.

 
Regulamin opracowano na podstawie Dz.U. z 2000r. Nr 18, poz. 234, Nr 51, poz. 618 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 238

Regulamin Srebrnej Karty Stałego Klienta, Strzelnicy Bojowej w Paczółtowicach

§1

Organizatorem programu Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej Paczółtowice jest Kraków Valley Shooting Range spółka z o.o.,  z siedzibą w Paczółtowicach 328; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000167262, prowadząca strzelnicę sportowo-bojową w Paczółtowicach, dalej w Regulaminie zwana „Organizatorem”.

§2

Program Srebrnej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej jest przeznaczony dla klientów indywidualnych, nabywających usługi objęte programem. Celem jest nagradzanie naszych stałych klientów.

§3

Niniejszy Regulamin Programu stanowi podstawę działania programu Srebrnej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej Paczółtowice, zwanej w dalszej części regulaminu „Kartą”, określa prawa i obowiązki Uczestnika.

§4

Postanowienia ogólne:

1. Karta jest własnością firmy Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o. 
2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną Kartę.
3. Srebrna Karta Stałego Klienta jest kartą bezterminową na okaziciela.
4. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.
5. Warunkiem otrzymania Srebrnej Karty Stałego Klienta jest przedstawienie dowodów zakupu na usługi Kraków Valley Shooting Range sp. z o.o., z okresu ostatnich trzech miesięcy, przekraczających w sumie kwotę 700 zł.
6. Srebrna Karta Stałego Klienta upoważnia do zakupu przez Uczestnika wybranych rodzajów amunicji, z rabatem w wysokości 5%.
7. Karta przeznaczona jest wyłącznie dla klientów indywidualnych. Klient dokonujący zakupu przy pomocy karty, może otrzymać wyłącznie paragon lub fakturę imienną.
8. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie Karty.
9. Rabaty z dwóch lub więcej Kart nie sumują się.
10. Na wybrane produkty z oferty Strzelnicy mogą obowiązywać inne rabaty, niż wynikające z posiadanej Karty.
11. Zniżki i promocje skierowane do użytkownika Karty, nie sumują się z promocjami i zniżkami okazjonalnym i skierowanymi do wszystkich klientów. Użytkownik Karty sam wybiera najkorzystniejszy dla siebie wariant.
12. Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyłączenia rabatów wynikających z Kart Stałego Klienta dla niektórych towarów.
13. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub budząca podejrzenia co do jej autentyczności nie będzie honorowana.
14. W razie zniszczenia lub zagubienia, Karta Stałego Klienta nie podlega wymianie.

§5

Benefity

1. Użytkownicy Srebrnej Karty Stałego Klienta mogą brać udział w Rankingu Najlepszych Strzelców Strzelnicy Kraków Valley Shooting Range.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Rankingu jest poinformowanie instruktora prowadzącego strzelanie o chęci uczestnictwa w Programie Ranking Strzelców Kraków Valley Shooting Range oraz okazanie Karty przed rozpoczęciem strzelania. 
3. Wyrażenie chęci i przystąpienie do udziału w Rankingu będzie uznawane za zaakceptowanie przez uczestnika regulaminu Programu Ranking Strzelców Kraków Valley Shooting Range.

§6

Zmiany Regulaminu Programu

1. Strzelnica Bojowa uprawniona jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu Srebrnej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej w każdym momencie.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 1., Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu Karty na stronie internetowej Organizatora Programu z tygodniowym wyprzedzeniem.

§7

Akceptacja Regulaminu

Niniejszy Regulamin Programu Srebrnej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą przyjęcia Karty.

§8

Postanowienia końcowe

Regulamin Srebrnej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej obowiązuje od 31.01.2015 r. 

Regulamin Złotej Karty Stałego Klienta, Strzelnicy Bojowej w Paczółtowicach

§1

Organizatorem programu Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej Paczółtowice jest Kraków Valley Shooting Range spółka z o.o.,  z siedzibą w Paczółtowicach 328; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000167262, prowadząca strzelnicę sportowo-bojową w Paczółtowicach, dalej w Regulaminie zwana „Organizatorem”.

§2

Program Złotej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej jest przeznaczony dla klientów indywidualnych, nabywających usługi objęte programem. Celem jest nagradzanie naszych stałych klientów.

§3

Niniejszy Regulamin Programu stanowi podstawę działania programu Złotej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej Paczółtowice, zwanej w dalszej części regulaminu „Kartą”, określa prawa i obowiązki „Uczestnika”.

§4

Postanowienia Ogólne:

1. Karta jest własnością firmy Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o. 
2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną Kartę.
3. Złota Karta Stałego Klienta jest imienną kartą bezterminową.
4. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.
5. Warunkiem otrzymania Złotej Karty Stałego Klienta jest przedstawienie dowodów zakupu na usługi Kraków Valley Shooting Range sp. z o.o., z okresu ostatnich trzech miesięcy, przekraczających w sumie kwotę 1500 zł.
6. Złota Karta Stałego Klienta upoważnia do zakupu przez Uczestnika wybranych rodzajów amunicji oraz tarcz, z rabatem w wysokości 15% oraz wynajmu broni z rabatem 30%.
7. Karta przeznaczona jest wyłącznie dla klientów indywidualnych. Klient dokonujący zakupu przy pomocy karty, może otrzymać wyłącznie paragon lub fakturę imienną.
8. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie Karty przed rozpoczęciem strzelania.
9. Rabaty z dwóch lub więcej Kart nie sumują się.
10. Na wybrane produkty z oferty Strzelnicy mogą obowiązywać inne rabaty, niż wynikające z posiadanej Karty.
11. Zniżki i promocje skierowane do użytkownika Karty, nie sumują się z promocjami i zniżkami okazjonalnym i skierowanymi do wszystkich klientów. Użytkownik Karty sam wybiera najkorzystniejszy dla siebie wariant.
12. Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyłączenia rabatów wynikających z Kart Stałego Klienta dla niektórych towarów.
13. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub budząca podejrzenia co do jej autentyczności nie będzie honorowana.
14. W razie zniszczenia lub zagubienia, Karta Stałego Klienta nie podlega wymianie.

§5

Benefity

1. Użytkownicy Złotej Karty Stałego Klienta mogą brać udział w Rankingu Najlepszych Strzelców Strzelnicy Kraków Valley Shooting Range.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Rankingu jest poinformowanie instruktora prowadzącego strzelanie o chęci uczestnictwa w Programie Ranking Strzelców Kraków Valley Shooting Range oraz okazanie Karty przed rozpoczęciem strzelania. 
3. Wyrażenie chęci i przystąpienie do udziału w Rankingu będzie uznawane za zaakceptowanie przez uczestnika regulaminu Programu Ranking Strzelców Kraków Valley Shooting Range.
4. Użytkownicy Złotej Karty Stałego Klienta są uprawnieni do brania udziału okresowych akcjach promocyjnych Kraków Valley Shooting Range, ogłaszanych na stronie internetowej strzelnicy.
5. Użytkownicy Złotej Karty Stałego Klienta mogą wprowadzić do 2 osób korzystających ze zniżek użytkownika karty.

§6

Zmiany Regulaminu Programu

1. Strzelnica Bojowa uprawniona jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu Złotej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej w każdym momencie.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 1., Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu Karty na stronie internetowej Organizatora Programu z tygodniowym wyprzedzeniem.

§7

Akceptacja Regulaminu

Niniejszy Regulamin Programu Złotej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą przyjęcia Karty.

§8

Postanowienia końcowe

Regulamin Złotej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej obowiązuje od 31.01.2015 r.

Regulamin korzystania z Bonów towarowych
Kraków Valley Shooting Range sp. z o.o.

§1

Wystawcą „Bonu towarowego” zwanego dalej „Bonem” jest Kraków Valley Shooting Range sp. z o.o. z siedzibą w Paczółtowicach 328, 32-065 Krzeszowice, zwaną dalej „Wystawcą”

§2

1. Bon upoważnia do nabycia towarów oraz usług oferowanych przez Wystawcę.
2. Bon nie jest środkiem płatniczym i nie podlega wymianie na gotówkę.
3. Posiadacz bonu może łączyć płatność bonem lub bonami z płatnością gotówką lub kartą płatniczą w celu nabycia towarów lub usług o wartości wyższej niż nominał Bonu.
4. W przypadku zakupu towarów lub usług o wartości niższej niż wartość bonu, posiadaczowi Bonu nie przysługuje zwrot niewykorzystanej różnicy.
5. Ważność bonu wynosi 6 miesięcy od daty wystawienia i w żaden sposób nie może zostać przedłużona.
6. Utrata ważności Bonu nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wystawcy z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
7. Zakup Bonu stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 
§3

1. Bon sprzedawany jest wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Wystawcy.
2. Bon sprzedawany jest w postaci „Na okaziciela”.
3. Bon na życzenie kupującego może zawierać dedykację.
4. Zakupiony bon zostanie dostarczony nabywcy w postaci elektronicznej na wskazany adres e-mail.
5. W celu realizacji Bonu należy przedstawić go w postaci elektronicznej (skan, fotografia, kod cyfrowy) lub w postaci wydruku.
6. Bon traci ważność w momencie jego realizacji.
7. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony zrealizowane przez osoby trzecie, które weszły w ich posiadanie bez zgody Nabywcy.
8. Bon nie podlega zwrotowi ani wymianie.

 §4

Wystawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie Bonów, które są nieczytelne, zniszczone lub niezgodne z bazą danych Wystawcy. W takim przypdaku Bon zostanie uznany przez Wystawcę za nieważny, bez prawa posiadacza do otrzymania Bonu zastępczego.

§5

Korzystający z usług Kraków Valley Shooting Range sp. z o.o. na podstawie Bonu, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu strzelnicy

§6

W związku z epidemią COVID-19, strzelnica była nieczynna w okresie od 15.03.2020 do 08.05.2020. Przedłuża się ważność bonów, które swoją ważność utraciły w czasie zamknięcia strzelnicy. Datę ważności bonu wylicza się według wzoru: [Nowa data ważności]=[Data otwarcia strzelnicy po COVID] + ([Stara data ważności] - [Data zamknięcia strzelnicy w czasie COVID]).

Przykład 1:
Termin ważności bonu upłynął 25.03.2020,
Nowy termin ważności = 09.05.2020 +(25.03.2020)-(15.03.2020)=19.05.2020

Przykład 2:
Termin ważności bonu upłynął 05.05.2020,
Nowy termin ważności = 09.05.2020 +(05.05.2020)-(15.03.2020)=29.06.2020

Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020

 

REGULAMIN KARNETÓW WSTĘPU

§1

Wystawcą karnetu jest Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o. z siedzibą w Paczółtowicach 328, 32-065 Krzeszowice

§2

Ważność karnetu wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. Karnety zakupione w czasie epidemii COVID-19 rozpoczynają swoją ważność od pierwszego dnia ponownego otwarcia strzelnicy.

§3

Karnet upoważnia do bezpłatnego wstępu jednej osoby na jeden z 10 torów strzeleckich znajdujących się w obiekcie strzelnicy w Paczółtowicach.

§4

Karnet wydawany jest w dwóch wersjach: 

1. 5/7 bezpłatny wstęp od poniedziałku do piątku w godzinach pracy strzelnicy nie później niż godzinę przed zamknięciem obiektu

2. 7/7 bezpłatny wstęp od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy strzelnicy nie później niż godzinę przed zamknięciem obiektu

§5

Karnet jest imienny, nie może być udostępniany innym osobom. Personalizacja karnetu następuje w czasie pierwszej wizyty na strzelnicy. Karnet nie uprawnia do prowadzenia szkolenia.

§6

Wstęp na strzelnicę możliwy jest po okazaniu karnetu wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie uprawnień strzeleckich

§7

Każdorazowa wizyta na strzelnicy musi zostać poprzedzona rezerwacją toru. Brak rezerwacji może uniemożliwić wejście, mimo ważnego karnetu.

§8

Karnety sprzedawane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Wystawcy.
Zakupiony karnet zostanie dostarczony do nabywcy w postaci pliku pdf.
Karnet może być używany w postaci elektronicznej (skan, fotografia, kod kreskowy) lub w postaci wydruku.

§9

Posiadacz karnetu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu strzelnicy oraz podporządkowania się poleceniom prowadzącego strzelanie.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018