Regulaminy

 

Regulamin strzelnicy
Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ I
Warunki korzystania ze strzelnicy

1. Strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia szkoleń oraz treningów strzeleckich z broni kulowej krótkiej oraz długiej, bocznego i centralnego zapłonu, broni pneumatycznej oraz gładkolufowej.
2. Korzystanie z obiektu strzelnicy może odbywać się wyłącznie za zgodą właściciela.
3. Korzystanie ze strzelnicy jest odpłatne według stawek ustalonych przez Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o.
4. Ze strzelnicy mogą korzystać:
4.1. osoby posiadające własną broń oraz ważne pozwolenie na jej posiadanie,
4.2. osoby pełnoletnie nie posiadające pozwolenia na broń na warunkach i zasadach ustalonych przez właściciela obiektu pod warunkiem, że strzelania odbędą się pod nadzorem instruktora dyżurnego z broni obiektowej przeznaczonej do szkolenia,
4.3. osoby po ukończeniu 15 roku życia w obecności prawnego opiekuna,
4.4. osoby będące członkami organizacji, stowarzyszeń, federacji oraz zrzeszeń związanych ze strzelectwem sportowym na zasadach i warunkach określonych w indywidualnych regulaminach strzelań,
4.5. zorganizowane grupy strzelających w tym podmioty wynajmujące strzelnicę z własnym "prowadzącym strzelanie" pod warunkiem przedstawienia imiennej listy strzelających. Lista ta winna zawierać dane zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.03.2000r w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic: Rozdział 1, ust 1, pkt. 3 (Dz. U. z 2000r Nr 18 , poz. 234 z późn.zm.)
5. Wejście na strzelnicę w celu odbycia strzelania następuje po załatwieniu formalności w recepcji lub u prowadzącego strzelanie – instruktora dyżurnego (opłata, sprawdzenie ewentualnego zezwolenia na posiadanie broni, zapoznanie sie z regulaminem strzelnicy i warunkami bezpieczeństwa). Fakt ten należy potwierdzić własnoręcznym podpisem w księdze osób korzystających ze strzelnicy.
6. Po wejściu na strzelnicę wszyscy zgłaszają się do prowadzącego strzelania - dyżurnego instruktora, który wyznacza strzelającym stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce pobytu.
7. Osoby towarzyszące, wchodzące na strzelnicę zajmują miejsca przeznaczone dla widzów.
8. Prowadzący strzelanie:
8.1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
8.2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu,
8.3. prowadzi księgę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
a)  imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b)  numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeżeli nie posiada on pozwolenia na broń,
c)  datę, godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,
d)  kaliber broni,
e)  własnoręczny podpis korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa na obiekcie.
9. Na strzelnicy zabrania się:
9.1. osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy, wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
9.2. używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
9.3. korzystania ze strzelnicy osobom nie przeszkolonym lub nie posiadającym aktualnego pozwolenia na broń,
9.4. spożywania alkoholu pod każdą postacią lub używania środków odurzających oraz wchodzenia i przebywania w obiekcie osobom, których stan wskazuje, że są pod ich wpływem,
9.5. palenia tytoniu,
9.6. wychodzenia przed stanowiska strzeleckie.
10. Na strzelnicy w miejscu widocznym umieszczono:
- regulamin strzelnicy,
- decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
- plan strzelnicy z oznaczeniem:
a)  stanowisk strzeleckich,
b)  punktów pierwszej pomocy medycznej,
c)  dróg ewakuacyjnych,
d)  miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
e)  wykaz sygnałów alarmowych,
f)  informacji o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.
11. Za umyślne spowodowanie szkód powstałych w wyniku strzelania oraz spowodowanie wypadku z winy korzystającego ze strzelnicy, odpowiada korzystający ze strzelnicy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
12. Za wszelkie zniszczenia i szkody powstałe na obiekcie z winy użytkownika m.in. poprzez niestosowanie się do niniejszego regulaminu, odpowiedzialność materialną ponosi użytkownik.

 
 

 

 

 

 
 
 

ROZDZIAŁ II
Sposób obchodzenia się z bronią

1. Broń palną krótką na strzelnicy należy przenosić rozładowaną, zabezpieczoną z wyciągniętym magazynkiem lub otwartym bębenkiem, otwartą komorą nabojową, lufą skierowaną ku dołowi, bez pasów lub pokrowców. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeżeli tak stanowi regulamin zawodów oraz przez dyżurnych instruktorów strzelnicy Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o., za pisemną zgodą kierownika strzelnicy. 
2. Broń palną długą na strzelnicy należy przenosić rozładowaną, zabezpieczoną z wyciągniętym magazynkiem, otwartą komorą nabojową, lufą skierowaną pionowo do góry lub w pojemniku przeznaczonym do przenoszenia broni. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni, jeżeli tak stanowi regulamin zawodów oraz przez dyżurnych instruktorów strzelnicy Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o., za pisemną zgodą kierownika strzelnicy. 
3. Osoby posiadające własną broń powinni przenosić ją rozładowaną oraz zabezpieczoną, schowaną w kaburze lub pojemnikach przeznaczonych do ich przenoszenia. 
4. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki. 
5. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy. 
6. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie. 
7. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie przez podniesienie wolnej ręki do góry. 
8. Wszelkie niesprawności techniczne broni obiektowej, należy bezzwłocznie zgłaszać instruktorowi prowadzącemu strzelanie przez podniesienie wolnej ręki. Strzelający czeka, aż podejdzie do niego instruktor prowadzący strzelanie. Bezwzględnie zabrania się jakichkolwiek prób samodzielnego usuwania dysfunkcji broni mogących występować podczas strzelania. 
9. Po zakończeniu strzelania broń należy rozładować i zabezpieczyć, a następnie przedstawić do kontroli prowadzącemu strzelanie – instruktorowi dyżurnemu oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową. 
10. Zabrania się osobom korzystającym z broni obiektowej poruszania się z bronią na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim. 
11. Zabrania się strzelania do innych przedmiotów niż tarcze (urządzeń strzelnicy, przysłony, transportery itp.) oraz celowania lub strzelania do ludzi, zwierząt i ptactwa.

ROZDZIAŁ III
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy


1. Każdy, kto po raz pierwszy korzysta ze strzelnicy, musi poddać się strzelaniu kontrolnemu w celu oceny jego umiejętności praktycznych. 
2. Korzystający ze strzelnicy mają obowiązek ściśle przestrzegać wszelkich poleceń prowadzącego strzelanie – instruktora dyżurnego. Osoby, które nie zastosują się do poleceń wydawanych przez dyżurującego instruktora, będą usuwane z obiektu strzelnicy. 
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie strzelnicy są zobowiązane do stosowania ochronników słuchu, a w miarę potrzeby także okularów ochronnych. 
4. Zabrania się wychodzenia przed stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie. 
5. Korzystający ze strzelnicy z wyjątkiem osób niepełnosprawnych, obowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących podstaw strzeleckich. 
6. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie. 
7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów. 
8. Na teren strzelnicy zabrania się wprowadzania zwierząt. 
9. Korzystający ze strzelnicy, po zakończonym strzelaniu ma bezwzględny obowiązek zdać niewykorzystaną amunicję. 
10. O rozstrzygnięciu innych okoliczności nieopisanych w niniejszym regulaminie decyduje prowadzący strzelanie – dyżurny instruktor strzelectwa. 
11. Osoby naruszające regulamin strzelnicy usuwa się z obiektu.

 
Regulamin opracowano na podstawie Dz.U. z 2000r. Nr 18, poz. 234, Nr 51, poz. 618 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 238

Regulamin Srebrnej Karty Stałego Klienta, Strzelnicy Bojowej w Paczółtowicach

§1

Organizatorem programu Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej Paczółtowice jest Kraków Valley Shooting Range spółka z o.o.,  z siedzibą w Paczółtowicach 328; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000167262, prowadząca strzelnicę sportowo-bojową w Paczółtowicach, dalej w Regulaminie zwana „Organizatorem”.

§2

Program Srebrnej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej jest przeznaczony dla klientów indywidualnych, nabywających usługi objęte programem. Celem jest nagradzanie naszych stałych klientów.

§3

Niniejszy Regulamin Programu stanowi podstawę działania programu Srebrnej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej Paczółtowice, zwanej w dalszej części regulaminu „Kartą”, określa prawa i obowiązki Uczestnika.

§4

Postanowienia ogólne:

1. Karta jest własnością firmy Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o. 
2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną Kartę.
3. Srebrna Karta Stałego Klienta jest kartą bezterminową na okaziciela.
4. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.
5. Warunkiem otrzymania Srebrnej Karty Stałego Klienta jest przedstawienie dowodów zakupu na usługi Kraków Valley Shooting Range sp. z o.o., z okresu ostatnich trzech miesięcy, przekraczających w sumie kwotę 300 zł.
6. Srebrna Karta Stałego Klienta upoważnia do zakupu przez Uczestnika wybranych rodzajów amunicji, z rabatem w wysokości 5%.
7. Karta przeznaczona jest wyłącznie dla klientów indywidualnych. Klient dokonujący zakupu przy pomocy karty, może otrzymać wyłącznie paragon lub fakturę imienną.
8. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie Karty.
9. Rabaty z dwóch lub więcej Kart nie sumują się.
10. Na wybrane produkty z oferty Strzelnicy mogą obowiązywać inne rabaty, niż wynikające z posiadanej Karty.
11. Zniżki i promocje skierowane do użytkownika Karty, nie sumują się z promocjami i zniżkami okazjonalnym i skierowanymi do wszystkich klientów. Użytkownik Karty sam wybiera najkorzystniejszy dla siebie wariant.
12. Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyłączenia rabatów wynikających z Kart Stałego Klienta dla niektórych towarów.
13. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub budząca podejrzenia co do jej autentyczności nie będzie honorowana.
14. W razie zniszczenia lub zagubienia, Karta Stałego Klienta nie podlega wymianie.

§5

Benefity

1. Użytkownicy Srebrnej Karty Stałego Klienta mogą brać udział w Rankingu Najlepszych Strzelców Strzelnicy Kraków Valley Shooting Range.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Rankingu jest poinformowanie instruktora prowadzącego strzelanie o chęci uczestnictwa w Programie Ranking Strzelców Kraków Valley Shooting Range oraz okazanie Karty przed rozpoczęciem strzelania. 
3. Wyrażenie chęci i przystąpienie do udziału w Rankingu będzie uznawane za zaakceptowanie przez uczestnika regulaminu Programu Ranking Strzelców Kraków Valley Shooting Range.

§6

Zmiany Regulaminu Programu

1. Strzelnica Bojowa uprawniona jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu Srebrnej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej w każdym momencie.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 1., Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu Karty na stronie internetowej Organizatora Programu z tygodniowym wyprzedzeniem.

§7

Akceptacja Regulaminu

Niniejszy Regulamin Programu Srebrnej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą przyjęcia Karty.

§8

Postanowienia końcowe

Regulamin Srebrnej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej obowiązuje od 31.01.2015 r. 

Regulamin Złotej Karty Stałego Klienta, Strzelnicy Bojowej w Paczółtowicach

§1

Organizatorem programu Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej Paczółtowice jest Kraków Valley Shooting Range spółka z o.o.,  z siedzibą w Paczółtowicach 328; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000167262, prowadząca strzelnicę sportowo-bojową w Paczółtowicach, dalej w Regulaminie zwana „Organizatorem”.

§2

Program Złotej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej jest przeznaczony dla klientów indywidualnych, nabywających usługi objęte programem. Celem jest nagradzanie naszych stałych klientów.

§3

Niniejszy Regulamin Programu stanowi podstawę działania programu Złotej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej Paczółtowice, zwanej w dalszej części regulaminu „Kartą”, określa prawa i obowiązki „Uczestnika”.

§4

Postanowienia Ogólne:

1. Karta jest własnością firmy Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o. 
2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną Kartę.
3. Złota Karta Stałego Klienta jest imienną kartą bezterminową.
4. Karta nie jest kartą kredytową ani płatniczą.
5. Warunkiem otrzymania Złotej Karty Stałego Klienta jest przedstawienie dowodów zakupu na usługi Kraków Valley Shooting Range sp. z o.o., z okresu ostatnich trzech miesięcy, przekraczających w sumie kwotę 900 zł.
6. Złota Karta Stałego Klienta upoważnia do zakupu przez Uczestnika wybranych rodzajów amunicji oraz tarcz, z rabatem w wysokości 15% oraz wynajmu broni z rabatem 30%.
7. Karta przeznaczona jest wyłącznie dla klientów indywidualnych. Klient dokonujący zakupu przy pomocy karty, może otrzymać wyłącznie paragon lub fakturę imienną.
8. Warunkiem uzyskania rabatu jest okazanie Karty przed rozpoczęciem strzelania.
9. Rabaty z dwóch lub więcej Kart nie sumują się.
10. Na wybrane produkty z oferty Strzelnicy mogą obowiązywać inne rabaty, niż wynikające z posiadanej Karty.
11. Zniżki i promocje skierowane do użytkownika Karty, nie sumują się z promocjami i zniżkami okazjonalnym i skierowanymi do wszystkich klientów. Użytkownik Karty sam wybiera najkorzystniejszy dla siebie wariant.
12. Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyłączenia rabatów wynikających z Kart Stałego Klienta dla niektórych towarów.
13. Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty lub budząca podejrzenia co do jej autentyczności nie będzie honorowana.
14. W razie zniszczenia lub zagubienia, Karta Stałego Klienta nie podlega wymianie.

§5

Benefity

1. Użytkownicy Złotej Karty Stałego Klienta mogą brać udział w Rankingu Najlepszych Strzelców Strzelnicy Kraków Valley Shooting Range.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Rankingu jest poinformowanie instruktora prowadzącego strzelanie o chęci uczestnictwa w Programie Ranking Strzelców Kraków Valley Shooting Range oraz okazanie Karty przed rozpoczęciem strzelania. 
3. Wyrażenie chęci i przystąpienie do udziału w Rankingu będzie uznawane za zaakceptowanie przez uczestnika regulaminu Programu Ranking Strzelców Kraków Valley Shooting Range.
4. Użytkownicy Złotej Karty Stałego Klienta są uprawnieni do brania udziału okresowych akcjach promocyjnych Kraków Valley Shooting Range, ogłaszanych na stronie internetowej strzelnicy.
5. Użytkownicy Złotej Karty Stałego Klienta mogą wprowadzić do 2 osób korzystających ze zniżek użytkownika karty.

§6

Zmiany Regulaminu Programu

1. Strzelnica Bojowa uprawniona jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu Złotej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej w każdym momencie.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 1., Organizator każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu Programu Karty na stronie internetowej Organizatora Programu z tygodniowym wyprzedzeniem.

§7

Akceptacja Regulaminu

Niniejszy Regulamin Programu Złotej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika z chwilą przyjęcia Karty.

§8

Postanowienia końcowe

Regulamin Złotej Karty Stałego Klienta Strzelnicy Bojowej obowiązuje od 31.01.2015 r.

Regulamin korzystania z Bonów towarowych
Kraków Valley Shooting Range sp. z o.o.

§1

Wystawcą „Bonu towarowego” zwanego dalej „Bonem” jest Kraków Valley Shooting Range sp. z o.o. z siedzibą w Paczółtowicach 328, 32-065 Krzeszowice, zwaną dalej „Wystawcą”

§2

1. Bon upoważnia do nabycia towarów oraz usług oferowanych przez Wystawcę.
2. Bon nie jest środkiem płatniczym i nie podlega wymianie na gotówkę.
3. Posiadacz bonu może łączyć płatność bonem lub bonami z płatnością gotówką lub kartą płatniczą w celu nabycia towarów lub usług o wartości wyższej niż nominał Bonu.
4. W przypadku zakupu towarów lub usług o wartości niższej niż wartość bonu, posiadaczowi Bonu nie przysługuje zwrot niewykorzystanej różnicy.
5. Ważność bonu wynosi 6 miesięcy od daty wystawienia i w żaden sposób nie może zostać przedłużona.
6. Utrata ważności Bonu nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wystawcy z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
7. Dowód sprzedaży w postaci paragonu lub faktury zostanie wystawiony w momencie realizacji Bonu, a nie w momencie jego nabycia.
8. Zakup Bonu stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

 
§3

1. Bon sprzedawany jest wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Wystawcy.
2. Bon sprzedawany jest w postaci „Na okaziciela”.
3. Bon na życzenie kupującego może zawierać dedykację.
4. Zakupiony bon zostanie dostarczony nabywcy w postaci elektronicznej na wskazany adres e-mail.
5. W celu realizacji Bonu należy przedstawić go w postaci elektronicznej (skan, fotografia, kod cyfrowy) lub w postaci wydruku.
6. Bon traci ważność w momencie jego realizacji.
7. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony zrealizowane przez osoby trzecie, które weszły w ich posiadanie bez zgody Nabywcy.
8. Bon nie podlega zwrotowi ani wymianie.

 §4

Wystawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na podstawie Bonów, które są nieczytelne, zniszczone lub niezgodne z bazą danych Wystawcy. W takim przypdaku Bon zostanie uznany przez Wystawcę za nieważny, bez prawa posiadacza do otrzymania Bonu zastępczego.

§5

Korzystający z usług Kraków Valley Shooting Range sp. z o.o. na podstawie Bonu, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu strzelnicy

§6

Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2015

 

REGULAMIN KARNETÓW WSTĘPU

§1

Wystawcą karnetu jest Kraków Valley Shooting Range Sp. z o.o. z siedzibą w Paczółtowicach 328, 32-065 Krzeszowice

§2

Ważność karnetu wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.

§3

Karnet upoważnia do bezpłatnego wstępu jednej osoby na jeden z 10 torów strzeleckich znajdujących się w obiekcie strzelnicy w Paczółtowicach.

§4

Karnet wydawany jest w dwóch wersjach: 

1. 5/7 bezpłatny wstęp od poniedziałku do piątku w godzinach pracy strzelnicy nie później niż godzinę przed zamknięciem obiektu

2. 7/7 bezpłatny wstęp od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy strzelnicy nie później niż godzinę przed zamknięciem obiektu

§5

Karnet jest imienny, nie może być udostępniany innym osobom. Personalizacja karnetu następuje w czasie pierwszej wizyty na strzelnicy. Karnet nie uprawnia do prowadzenia szkolenia.

§6

Wstęp na strzelnicę możliwy jest po okazaniu karnetu wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie uprawnień strzeleckich

§7

Każdorazowa wizyta na strzelnicy musi zostać poprzedzona rezerwacją toru. Brak rezerwacji może uniemożliwić wejście, mimo ważnego karnetu.

§8

Karnety sprzedawane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Wystawcy.
Zakupiony karnet zostanie dostarczony do nabywcy w postaci pliku pdf.
Karnet może być używany w postaci elektronicznej (skan, fotografia, kod kreskowy) lub w postaci wydruku.

§9

Posiadacz karnetu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu strzelnicy oraz podporządkowania się poleceniom prowadzącego strzelanie.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018

 

Statut stowarzyszenia
Klub Strzelnica Bojowa

 

§ 1

Nazwa, forma działalności i podstawa prawna

Stowarzyszenie Klub Strzelnica Bojowa, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz niniejszego Statutu.

  

§ 2

Czas działania

 Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§ 3

Siedziba

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Paczółtowice.

 

§ 4

Miejsce prowadzenia działalności

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego.
Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 5

Działalność gospodarcza

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

§ 6

Oznaczenia, pieczęcie, legitymacje

Stowarzyszenie może posiadać własne znaki organizacyjne oraz używać pieczęci, a także wydawać legitymacje i odznaczenia.

 

§ 7

Członkostwo w innych organizacjach

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji lub związków o podobnych celach. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 8

Praca

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

§ 9

Cel

Celem Stowarzyszenia jest:

popularyzacja strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej,
poszerzanie wiedzy i edukowanie w dziedzinie strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej,
promocja i popieranie strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni palnej i innej,
zwiększenie odsetka obywateli czynnie uprawiających strzelectwo i pasjonatów kolekcjonerstwa,
przyspieszenie odbudowy kultury posiadania, kolekcjonowania i strzelania z broni palnej w Polsce.

 

§ 10

Sposoby realizacji celu

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

organizowanie lub udział w imprezach, zawodach strzeleckich, kolekcjonerskich,
organizowanie lub udział w prelekcjach, szkoleniach, treningach oraz pokazach strzeleckich i kolekcjonerskich,
działalność szkoleniową, edukacyjną lub informacyjno–promocyjną w zakresie strzelectwa i kolekcjonowania broni,
zapewnienie bezpiecznych i właściwych warunków do uprawiania strzelectwa poprzez:
rozbudowę bazy szkoleniowej Stowarzyszenia poprzez nabywanie i budowę urządzeń służących szkoleniu w zakresie strzelectwa,
zapewnienie opieki trenerskiej i instruktorskiej,
zapewnienie obiektu niezbędnego do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
współdziałanie z władzami publicznymi oraz innymi instytucjami,
występowanie z opiniami do organów administracji publicznej,
inne działania niezbędne do realizacji celów statutowych.

  

§ 11

Rodzaje członków

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie posiada członków:
nadzwyczajnych,
zwyczajnych, 
wspierających.

 

§ 12

Definicja członków, sposób przyjęcia

Członkami nadzwyczajnymi są założyciele Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.
Zarząd może zmienić status członka zwyczajnego na nadzwyczajnego, lub członka nadzwyczajnego na zwyczajnego, na podstawie uchwały wszystkich członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia, podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności minimum połowy uprawionych do głosu.

 

§ 13

Prawa członków

Członkowie nadzwyczajni i zwyczajni mają prawo do:
czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
udziału w zebraniach, wykładach, szkoleniach, treningach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
Członkowie nadzwyczajni mają ponadto prawo biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członkowie w wieku poniżej 18 roku życia mają wszystkie prawa członków poza czynnym i biernym prawem wyborczym.

§ 14

Obowiązki członków

Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni mają obowiązek:
brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnego opłacania składek.
Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 15

Ustanie członkostwa


 Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
wykluczenia przez Zarząd:
z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,
uzasadnionego wniosku członka nadzwyczajnego,
utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia odwołania, członek jest zawieszony w prawach.

 

 

 § 16

Organy władz, ich wybór, kadencja.

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd, 
Komisja Rewizyjna. 
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 17

Walne Zebranie Członków

 
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
z własnej inicjatywy,
na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków nadzwyczajnych Stowarzyszenia,
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
uchwalanie zmian statutu,
wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

§ 18

Zarząd

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Zarząd składa się z od 2 do 5 osób, w tym prezesa wybieranego przez Zarząd na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
Na funkcję członków Zarządu mogą być wybrane osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje na podstawie umowy podpisanej z członkiem Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnikiem powołanym uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
Decyzje Zarządu zapadają za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów, decyduje głos Prezesa.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
Do kompetencji Zarządu należy:
zwoływanie Walnego Zebrania,
realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia w celu realizacji celów Stowarzyszenia,
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
udzielanie pełnomocnictw do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu,
przyjmowanie i wykreślanie członków Stowarzyszenia.

 

§ 19

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna stanowi kolegialny organ kontroli odrębny od Zarządu i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Komisja Rewizyjna składa się od 2 do 3 osób. Przewodniczącego wyłania Komisja Rewizyjna spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,
wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w określnym terminie.

 

§ 20

Majątek i gospodarka finansowa

Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
składki członkowskie,
darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
dotacje, subwencje,
działalność odpłatna pożytku publicznego.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
W ramach gospodarki finansowej Stowarzyszenia niedozwolone jest:
udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 21

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

§ 22

Postanowienia końcowe

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

 

 
Statut przyjęto uchwałą o zmianie statutu podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Klub Strzelnica Bojowa w dniu 13 kwietnia 2017 r. 

REGULAMIN ZAWODÓW

Puchar Strzelca Bojowego KSB 

1. Termin i miejsce zawodów: 28 stycznia 2018 r. od godz. 8.00;
Strzelnica Bojowa w Paczółtowicach.

2.W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS.

3.Program i przebieg konkurencji:

3.1. Pistolet centralnego zapłonu PCz 20: obowiązuje postawa stojąca, strzał z wolnej ręki. Odległość 25m, cel – tarcza TS-2. Czas – 5 minut na oddanie 5 strzałów próbnych oraz dwie oceniane rundy dziesięciostrzałowe po 10 minut każda.


3.2. Pistolet bojowy 10 strzałów: obowiązuje postawa stojąca, dopuszcza się oddawanie strzałów oburącz. Odległość: 10m, cel – tarcza TS-9 (francuz). Zawodnik po usłyszeniu sygnału wkłada magazynek, przeładowuje (w przypadku rewolweru – ładuje 5 szt. amunicji), oddaje 5 strzałów do tarczy, zmienia magazynek (w przyp. rewolweru – doładowuje 5 szt. amunicji), oddaje 5 strzałów do tarczy (bez strzałów próbnych). Za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każdy chybiony strzał. Wynikiem jest iloraz ilości punktów i zmierzonego czasu (faktor).  Trafienie w centralne pole oceniane tarczy (prostokąt) jest liczone jako 10pkt. Broń dozwolona – wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery wymienione w Przepisach IPSC jako klasy Standard, Classic, Production i Revolver (minimalny rozmiar łuski naboju 9x19). Nie są wymagane ładownice – magazynki i broń podejmowane są ze stołu.


3.3. Karabin centralnego zapłonu: odległość strzelania – 50m, tarcza TS-2, postawa leżąca bez podpórki. Zawodnik oddaje 3 strzały próbne w czasie 1 min i 10 strzałów ocenianych w czasie 5 min.


3.4. Karabin bojowy: odległość strzelania - 50m, tarcza TS-9, postawa leżąca. Po komendzie "start" zawodnik wpina magazynek, oddaje 5 strzałów, zmienia magazynek i oddaje kolejne 5 strzałów (bez strzałów próbnych). Za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każdy chybiony strzał. Wynikiem jest iloraz ilości punktów i czasu (faktor). Trafienie w centralne pole oceniane tarczy (prostokąt) jest liczone jako 10pkt. Zabronione jest użycie łączonych magazynków.


3.5. Strzelba dokładna: odległość strzelania – 25m, tarcze TS-2, postawa stojąca. W części dokładnej zawodnik oddaje 3 strzały próbne do jednej tarczy w czasie 1 minuty, a następnie dwie serie po 5 strzałów ocenianych do dwóch tarcz w czasie 6 min. Dopuszczalne są wszystkie strzelby powtarzalne (pump–action) w kalibrze wagomiarowym co najmniej 12, amunicja typu breneka (slug).


3.6. Strzelba bojowa: odległość strzelania – 25m, tarcza TS-9 (francuz), postawa stojąca. W części szybkiej zawodnik po komendzie „start”: ładuje 5 szt. amunicji, oddaje 5 strzałów do pierwszej tarczy, ładuje 5 szt. amunicji, oddaje 5 strzałów do drugiej tarczy (bez strzałów próbnych). Za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara – 5 punktów za każdy chybiony strzał. Trafienie w centralne pole oceniane tarczy (prostokąt) jest liczone jako 10pkt. Wynikiem jest iloraz ilości punktów i czasu (faktor). Dopuszczalne są wszystkie strzelby powtarzalne (pump–action) w kalibrze wagomiarowym co najmniej 12, amunicja typu breneka (slug).

 

 

 

4. We wszystkich konkurencjach zabronione jest używanie celowników optycznych, lunet, kolimatorów i innych celowników elektronicznych. Organizator nie zapewnia lunet obserwacyjnych. 

5. Zgłoszenia i zapisy: na stronie internetowej: www.strzelnicabojowa.pl/klub/zawody oraz w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 12.00. 

6. Rozkład godzinowy poszczególnych konkurencji uzależniony będzie od ilości zgłoszeń. Pierwszeństwo mają strzelcy zarejestrowani przez stronę internetową. Ilość miejsc ograniczona.

7. Opłata startowa wynosi 40 zł za pierwszą konkurencję i 30 zł za każdą następną.

8. Organizator zapewnia  poczęstunek oraz gorące napoje wszystkim biorącym udział w Zawodach.

9. Za miejsca od I do III w każdej konkurencji zwycięzcy otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez głównego sponsora - Strzelnicę Bojową.

10. Zasady przeprowadzenia zawodów opierają się na aktualnych przepisach ISSF, PZSS i IPSC oraz na niniejszym regulaminie.

11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych zmian posiada wyłącznie organizator zawodów.

12. Fundatorem wszystkich nagród jest Strzelnica Bojowa w Paczółtowicach, w tym nagrody głównej: nowego pistoletu Glock 17.*

13. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do przedłużenia zawodów ze względu na dużą frekwencję.

 

 

*Z udziału w konkursie w którym nagrodą jest pistolet Glock wykluczeni są pracownicy Strzelnicy Bojowej oraz członkowie Zarządu i założyciele KSB oraz ich rodziny.

ZAWODY

REGULAMIN ZAWODÓW

IPSC Practical Pistol Sunday KSB

1. Termin i miejsce zawodów: 18 lutego 2018 r. od godz. 10:00; Strzelnica Bojowa w Paczółtowicach.

2. Organizator: Klub Strzelnica Bojowa

3. W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS. W przypadku braku licencji na rok 2018 honorowana będzie licencja na rok 2017 z oświadczeniem zawodnika o złożeniu wniosku o wydanie licencji na rok 2018. Zawodnicy nie wpisani na listę Regionu IPSC Polska (lista dostępna pod adresem http://ipsc-pl.org/zawodnicy-ipsc-polska-members) startują w klasie Production (pistolet centralnego zapłonu, np. Glock, CZ SP-01 Shadow) i zobowiązani są do wzięcia udziału w szkoleniu/treningu IPSC (w cenie wpisowego) w zakresie zasad bezpieczeństwa, podstaw przepisów IPSC i przebiegu konkurencji, który odbędzie się przed rozpoczęciem rywalizacji. Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonych strzelców i sędziów IPSC.

4. Zawody odbędą się w konkurencji Pistolet IPSC. Program konkurencji:

- 4 tory IPSC (1 krótki, 2 długie, 1 średni).
- Liczba strzałów:  90-110.
- Klasy sprzętowe: Production, Standard, zgodnie z Załącznikiem D przepisów konkurencji Pistolet IPSC (http://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2017/05/RulesHandgun-PL-2017-v.2-2.pdf).
- Wyposażenie zawodników: w celu umożliwienia startu osobom nie posiadającym wyposażenia IPSC (pas, kabura, ładownice), na każdym torze rozładowana broń i załadowane magazynki w momencie startu znajdować się mogą na stoliku. Nie jest więc wymagane posiadanie pasa, kabury i ładownic. Zawodnik powinien posiadać broń, min. 2 magazynki (preferowane 3 lub 4) i odpowiednią ilość amunicji (minimum 100 szt.). Istnieje możliwość skorzystania z broni, magazynków i amunicji obiektowej.

5. Harmonogram zawodów:

godz. 08.30 – 12:00 Szkolenie/trening IPSC w zakresie zasad bezpieczeństwa, podstaw przepisów IPSC i przebiegu konkurencji dla zawodników niebędących strzelcami Regionu IPSC Polska;
godz. 12:00 – 14:00 Start Tura A – zawodnicy nie figurujący na liście Regionu IPSC Polska (przebiegi na 4 torach);
godz. 14:00 – 16:00 Start Tura B – zawodnicy figurujący na liście Regionu IPSC Polska (przebiegi na 4 torach);
ok. godz. 17:00 Ogłoszenie wyników, konkurs wiedzy o Strzelnicy Bojowej*. 

 

6. Zgłoszenia i zapisy: na stronie internetowej: www.strzelnicabojowa.pl/klub/zawody. Ilość miejsc ograniczona.

7. Opłata startowa wynosi 100 zł.

8. Organizator zapewnia  poczęstunek oraz gorące napoje wszystkim biorącym udział w Zawodach.

9. Za miejsca od I do III w każdej klasie sprzętowej zwycięzcy otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez głównego sponsora - Strzelnicę Bojową.

10. Zasady przeprowadzenia zawodów opierają się na aktualnych przepisach konkurencji Pistolet IPSC (http://ipsc-pl.org/wp-content/uploads/2017/05/RulesHandgun-PL-2017-v.2-2.pdf) oraz na niniejszym regulaminie.

11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych zmian posiada wyłącznie organizator zawodów.

12. W trakcie ceremonii ogłoszenia wyników przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy o Strzelnicy Bojowej z nagrodami dodatkowymi ufundowanymi przez Strzelnicę Bojową, w tym nagrody głównej: Timer Zegarkowy SHOTMAXX-2 WATCH TIMER firmy Double Alpha Academy. W konkursie wezmą udział wszyscy uczestnicy zawodów, niezależnie od zajętego miejsca.**

* w przypadku większej liczby uczestników możliwe uruchomienie Tury C; w takim przypadku weryfikacja wyników i zakończenie zawodów odbędzie się odpowiednio później.
** Z konkursu wykluczeni są pracownicy Strzelnicy Bojowej oraz członkowie Zarządu i założyciele KSB oraz ich rodziny.

 

ZAWODY

REGULAMIN ZAWODÓW

Karabin i Pistolet KSB

 

1. Termin i miejsce zawodów: 11 Marzec 2018 r. od godz. 8.00; Strzelnica Bojowa w Paczółtowicach.

2. W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający licencję PZSS.

3. Program i przebieg konkurencji:

3.1. Pistolet Centralnego Zapłonu PCz20: Obowiązuje postawa stojąca, strzał z wolnej ręki. Odległość 25m, cel – tarcza TS-2. Czas – 3 minuty na oddanie 3 strzałów próbnych oraz dwie oceniane rundy dziesięciostrzałowe po 10 minut każda.

3.2. Pistolet Bojowy 10 strzałów: Obowiązuje postawa stojąca. Odległość: 10m, cel – tarcza TS-9 (francuz, prostokąt w centrum tarczy, jeżeli nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość pkt. 10). Brak strzałów próbnych. Broń dozwolona – wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery wymienione w Przepisach IPSC jako klasy Standard, Classic, Production i Revolver (minimalny rozmiar łuski naboju 9x19). Nie są wymagane ładownice – magazynki i broń podejmowane są ze stołu.
3.2.1. Kondycja broni:
-broń rozładowana, w pistoletach zamek znajduje się w pozycji zamkniętej, lufa skierowana w bezpiecznym kierunku,
-każdy magazynek jest załadowany 5szt amunicji.
3.2.2. Przebieg konkurencji:
-zawodnik po usłyszeniu sygnału wkłada magazynek, przeładowuje (w przypadku rewolweru – ładuje 5 szt. amunicji), oddaje 5 strzałów do tarczy, broń trzymana oburącz,
-zmienia magazynek (w przyp. rewolweru – doładowuje 5 szt. amunicji), oddaje kolejne 5 strzałów do tarczy, broń trzymana tylko jedną ręką (ręka dominująca),
-za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każde chybienie,
-wynikiem jest iloraz ilości punktów i zmierzonego czasu (faktor).

3.3. Pistolet Bojowy zza Przesłony 10 strzałów: Obowiązuje postawa stojąca. Odległość: 10m, cel – tarcza TS-9 (francuz, prostokąt w centrum tarczy, jeżeli nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość pkt. 10). Na lini celu znajduje się przesłona. Brak strzałów próbnych. Broń dozwolona – wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery wymienione w Przepisach IPSC jako klasy Standard, Classic, Production i Revolver (minimalny rozmiar łuski naboju 9x19). Nie są wymagane ładownice – magazynki i broń podejmowane są ze stołu.
3.3.1. Kondycja broni:
-broń rozładowana, w pistoletach zamek znajduje się w pozycji zamkniętej, lufa skierowana w bezpiecznym kierunku,
-każdy magazynek jest załadowany 5szt amunicji.
3.3.2. Przebieg konkurencji:
-zawodnik po usłyszeniu sygnału wkłada magazynek, przeładowuje (w przypadku rewolweru – ładuje 5 szt. amunicji), oddaje 5 strzałów do tarczy zza przesłony,
-zmienia magazynek (w przyp. rewolweru – doładowuje 5 szt. amunicji), oddaje kolejne 5 strzałów do tarczy zza przesłony,
-za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każde chybienie. Za każdy strzał przez przesłonę - odjęcie punktów za najlepszą przestrzelinę na tarczy,
-wynikiem jest iloraz ilości punktów i zmierzonego czasu (faktor).

3.4. Karabin Bojowy Trzy Postawy 9 strzałów: Obowiązują postawy: stojąca, klęcząca i leżąca. Odległość: 50m, cel – tarcza TS-9 (francuz, prostokąt w centrum tarczy, jeżeli nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość pkt. 10). Brak strzałów próbnych. Konkurencja wymaga zmiany postawy od stojącej przez klęczącą do leżącej. Wymagana jest broń wyposażona w zewnętrzny bezpiecznik oraz 3 magazynki (UWAGA: Dla zainteresowanych, organizator zapewnia nieodpłatnie brakujące magazynki do broni w systemach AK i AR). Zabronione jest użycie łączonych magazynków. Nie są wymagane ładownice – magazynki podejmowane są z wyznaczonych miejsc na stanowisku.
3.4.1. Kondycja broni:
-broń rozładowana z zamkiem w przednim położeniu, z lufą skierowaną w bezpiecznym kierunku,
-pierwszy magazynek znajduje się w wyznaczonym miejscu na półce na stanowisku strzeleckim,
-pozostałe dwa magazynki znajdują się na ziemi,
-każdy magazynek jest załadowany 3szt amunicji.

 

 

 

 

3.4.2. Przebieg konkurencji:
-Postawa stojąca: na komendę „load and make ready”, zawodnik podpina pierwszy magazynek, przeładowuje i zabezpiecza broń, przyjmuje postawę stojącą „gotów” - broń zabezpieczona, kolba oparta o ramię, broń ustawiona w linii celu,
-zawodnik po usłyszeniu sygnału oddaje 3 (słownie: trzy) strzały do tarczy,
-zmiania postawę na klęczącą, przeładowuje broń i oddaje 3 (słownie: trzy) strzały do tarczy,
-zmiania postawę na leżącą, przeładowuje broń i oddaje 3 (słownie: trzy) strzały do tarczy,
-UWAGA! Nie dopuszcza się przejścia pomiędzy postawami z bronią załadowaną z nabojem w komorze,
-za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każdy chybiony strzał,
-wynikiem jest iloraz ilości punktów i czasu (faktor).

3.5. Karabin Bojowy zza Przesłony 10 strzałów: Obowiązują postawy: leżąca i klęcząca. Odległość strzelania - 50m, cel – tarcza TS-9 (francuz, prostokąt w centrum tarczy, jeżeli nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość pkt. 10). Brak strzałów próbnych. Konkurencja wymaga zmiany postawy od leżącej do klęczącej. Wymagana jest broń wyposażona w zewnętrzny bezpiecznik oraz 2 magazynki. Nie są wymagane ładownice – magazynki podejmowane są z wyznaczonych miejsc na stanowisku. Zabronione jest użycie łączonych magazynków.
3.5.1. Kondycja broni:
-broń leży na ziemi, rozładowana z zamkiem w przednim położeniu, z lufą skierowaną w bezpiecznym kierunku,
-obok broni może się znajdować jeden magazynek,
-drugi magazynek znajduje się w wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim,
-każdy magazynek jest załadowany 5szt amunicji.
3.5.2. Przebieg konkurencji:
-Postawa leżąca: zawodnik po usłyszeniu sygnału podpina magazynek, przeładowuje broń i oddaje 5 strzałów do tarczy,
-zmiania postawę na klęczącą za przesłoną, przeładowuje broń i oddaje 5 strzałów do tarczy zza przesłony,
-UWAGA! Nie dopuszcza się zmiany postawy z bronią załadowaną z nabojem w komorze,
-za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każdy chybiony strzał. Za każdy strzał przez przesłonę - odjęcie punktów za najlepszą przestrzelinę na tarczy,
-wynikiem jest iloraz ilości punktów i czasu (faktor).

 

4. We wszystkich konkurencjach zabronione jest używanie celowników optycznych, lunet, kolimatorów i innych celowników elektronicznych. Organizator nie zapewnia lunet obserwacyjnych.

5. Zgłoszenia i zapisy: na stronie internetowej: https://strzelnicabojowa.pl/klub/zawody oraz w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 12.00.

6. Rozkład godzinowy poszczególnych konkurencji uzależniony będzie od ilości zgłoszeń. Pierwszeństwo mają strzelcy zarejestrowani przez stronę internetową. Ilość miejsc ograniczona.

7. Opłata startowa wynosi 35 zł za każdą konkurencję.

8. Organizator zapewnia poczęstunek oraz gorące napoje wszystkim biorącym udział w Zawodach.

9. Za miejsca od I do III w każdej konkurencji zwycięzcy otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez głównego sponsora - Strzelnicę Bojową.

10. Zasady przeprowadzenia zawodów opierają się na aktualnych przepisach ISSF, PZSS i IPSC oraz na niniejszym regulaminie.

11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych zmian posiada wyłącznie organizator zawodów.

12. Główną nagrodą w konkursie, który zostanie przeprowadzony na ceremonii zamknięcia zawodów, jest nóż składany Cold Steel AK-47 Black. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy zawodów*.

 
*Z udziału w konkursie w którym nagrodą jest nóż składany Cold Steel AK-47 Black, wykluczeni są pracownicy Strzelnicy Bojowej oraz członkowie Zarządu i założyciele KSB oraz ich rodziny.

 

ZAWODY

REGULAMIN ZAWODÓW

Pistolet Praktyczny KSB - IPSC Level 1

1. Termin i miejsce zawodów: 14 października 2018 r. od godz. 8:00; Strzelnica Bojowa w Paczółtowicach.

2. Organizator: Klub Strzelnica Bojowa

3. W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS. W przypadku braku licencji na rok 2018 honorowana będzie licencja na rok 2017 z oświadczeniem zawodnika o złożeniu wniosku o wydanie licencji na rok 2018.
Zawodnicy nie wpisani na listę Regionu IPSC Polska (lista dostępna pod adresem https://ipsc-pl.org/zawodnicy-ipsc-polska-members/) startują w klasie Production (pistolet centralnego zapłonu, np. Glock, CZ SP-01 Shadow) i zobowiązani są do wzięcia udziału w szkoleniu/treningu IPSC (w cenie wpisowego) w zakresie zasad bezpieczeństwa, podstaw przepisów IPSC i przebiegu konkurencji, który odbędzie się przed rozpoczęciem rywalizacji. Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonych strzelców i sędziów IPSC.

4. Zawody odbędą się w konkurencji Pistolet IPSC. Program konkurencji:

- 4 tory IPSC (1 krótki, 2 długie, 1 średni).

- Liczba strzałów: 90-110.

- Klasy sprzętowe: Production, Standard, Open zgodnie z Załącznikiem D przepisów konkurencji Pistolet IPSC).

- Wyposażenie zawodników: Zawodnik powinien posiadać broń, min. 3 magazynki (preferowane 4) i odpowiednią ilość amunicji (minimum 110 szt.). Istnieje możliwość skorzystania z broni, magazynków i amunicji obiektowej.

  

5. Harmonogram zawodów:

godz. 08.00 – 10:00 Pre-match (tura funkcyjnych)

godz. 10:00 – 13:00 Tura A – zawodnicy figurujący na liście Regionu IPSC Polska (przebiegi na 4 torach)

godz. 10:00 – 13:00 Szkolenie dla zawodników nie figurujących na liście Regionu IPSC Polska

godz. 13:00 – 16:00; Tura B – zawodnicy nie figurujący na liście Regionu IPSC Polska (przebiegi na 4 torach);

ok. godz. 16:30 Ogłoszenie wyników.

6. Zgłoszenia i zapisy: na stronie internetowej: www.strzelnicabojowa.pl/klub/zawody. Ilość miejsc ograniczona.

7. Opłata startowa wynosi 100 zł.

8. Organizator zapewnia poczęstunek oraz gorące napoje wszystkim biorącym udział w Zawodach.

9. Za miejsca od I do III w każdej klasie sprzętowej zwycięzcy otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez głównego sponsora - Strzelnicę Bojową.

10. Zasady przeprowadzenia zawodów opierają się na aktualnych przepisach konkurencji Pistolet IPSC oraz na niniejszym regulaminie.

11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych zmian posiada wyłącznie organizator zawodów.

 

 

ZAWODY

REGULAMIN ZAWODÓW

Jesienny Puchar Strzelca Bojowego KSB

1. Termin i miejsce zawodów: 28 października 2018 r. od godz. 8.00; Strzelnica Bojowa w Paczółtowicach.

2. W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS oraz aktywni1 członkowie Klubu KSB.

3. Program i przebieg konkurencji:

 

3.1 Pistolet centralnego zapłonu PCz 10: obowiązuje postawa stojąca, strzał z wolnej ręki. Odległość 25m, cel – tarcza TS-2. Czas – 3 minuty na oddanie 3 strzałów próbnych oraz dwie oceniane rundy pięciostrzałowe po 5 minut każda.

 

3.2 Strzelba dokładna: odległość strzelania – 25m, tarcze TS-2, postawa stojąca. Czas – 3 minuty na oddanie 3 strzałów próbnych oraz dwie oceniane rundy pięciostrzałowe po 5 minut każda. Dopuszczalne są wszystkie strzelby powtarzalne (pump–action) w kalibrze wagomiarowym co najmniej 12, amunicja typu breneka (slug).

 

3.3 Pistolet Bojowy 10 strzałów: Obowiązuje postawa stojąca. Odległość: do 10m, cel 1 – tarcza TS-9 (francuz, prostokąt w centrum tarczy, jeżeli nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość pkt. 10); cel 2 – tarcza PTP (tarcza z figurami/kolorami/numerami. Każda figura ma wartość pkt. 10). Brak strzałów próbnych. Broń dozwolona – wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery wymienione w Przepisach IPSC jako klasy Standard, Classic, Production i Revolver (minimalny rozmiar łuski naboju 9x19). Nie są wymagane ładownice – magazynki i broń podejmowane są ze stołu.
3.3.1.Kondycja broni:
broń rozładowana na wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim, w pistoletach zamek znajduje się w pozycji zamkniętej, lufa skierowana w bezpiecznym kierunku,
każdy magazynek jest załadowany 5szt amunicji.
3.3.2.Przebieg konkurencji:
Zawodnik stoi tyłem do tarcz/stanowiska strzeleckiego; Losuje zbiór składający się z czterech symboli/kolorów/numerów do ostrzelania, a występujących na tarczy PTP (dla uproszczenia nazywanych dalej celami); Po wylosowaniu i otworzeniu kuponu ze zbiorem, zawodnik ma 15sek. na zapamiętanie celów do ostrzelania na tarczy PTP,
po usłyszeniu sygnału startu, zawodnik obraca się przodem do tarcz, wkłada magazynek, przeładowuje broń (w przypadku rewolweru – ładuje 5 szt. amunicji), oddaje 5 strzałów do pierwszej tarczy,
zmienia magazynek (w przyp. rewolweru – doładowuje 5 szt. amunicji), oddaje kolejne 5 strzałów do drugiej tarczy,
zawodnik sam decyduje o kolejności ostrzelania tarcz
wynikiem jest iloraz ilości punktów i zmierzonego czasu (faktor).
3.3.3.Sposób ostrzelania tarcz:
Tarcza TS9 (francuz); zawodnik oddaje 5 strzałów do tarczy; Za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każde chybienie,
Tarcza PTP; zawodnik oddaje łącznie 5 strzałów do WSZYSTKICH celów z wylosowanego zbioru; cele mogą być ostrzelane w dowolnej kolejności; każdy cel może być trafiony tylko jeden raz; brak trafienia w cel ma przypisaną wartość punktową zero; wielokrotne trafienie w jeden cel punktowane jest jako pojedyńcze trafienie (UWAGA: jeżeli cel występuje na tarczy w dwóch różnych miejscach, należy ostrzelać każde jego wystąpienie jednokrotnie)

 

3.4 Karabin Bojowy Trzy Postawy 15 strzałów: Obowiązują postawy: stojąca,  klęcząca i leżąca. Odległość: do 50m, cel – tarcza TS-9 (francuz, prostokąt w centrum tarczy, jeżeli nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość pkt. 10). Brak strzałów próbnych. Konkurencja wymaga zmiany postawy od leżącej przez klęczącą do stojącej. Wymagana jest broń wyposażona w zewnętrzny bezpiecznik oraz 3 magazynki (UWAGA: Dla zainteresowanych, organizator zapewnia nieodpłatnie brakujące magazynki do broni w systemach AK i AR). Zabronione jest użycie łączonych magazynków. Nie są wymagane ładownice – magazynki podejmowane są z wyznaczonych miejsc na stanowisku. 
3.4.1.Kondycja broni:
broń leży na stanowisku strzeleckim, rozładowana z zamkiem w przednim położeniu, z lufą skierowaną w bezpiecznym kierunku,
dwa magazynki leżą na ziemi, w obszarze stanowiska strzeleckiego,
trzeci magazynek znajduje się w wyznaczonym miejscu na półce na stanowisku strzeleckim,
każdy magazynek jest załadowany 5szt amunicji.
3.4.2.Przebieg konkurencji:
Start odbywa się z krzesła wyznaczonego przez sędziego, bezpośrednio za stanowiskiem strzeleckim,
na sygnał startowy, zawodnik dobiega do stanowiska, przyjmuje postawę leżącą, podpina pierwszy magazynek, przeładowuje broń i oddaje 5 (słownie: pięć) strzałów do tarczy,
następnie zmienia postawę na klęczącą, przeładowuje broń i oddaje 5 (słownie: pięć) strzałów do tarczy, 
następnie zmienia postawę na stojącą, przeładowuje broń i oddaje 5 (słownie: pięć) strzałów do tarczy  
UWAGA! Nie dopuszcza się przejścia pomiędzy postawami z bronią załadowaną z nabojem w komorze; złamanie tej zasady skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każdy chybiony strzał,
wynikiem jest iloraz ilości punktów i czasu (faktor).

3.5 Karabin Bojowy zza Przesłony 10 strzałów: Obowiązują postawy: leżąca i klęcząca. Odległość strzelania - do 50m, cel – tarcza TS-9 (francuz, prostokąt w centrum tarczy, jeżeli nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość pkt. 10). Brak strzałów próbnych. Konkurencja wymaga zmiany postawy od leżącej do klęczącej. Wymagana jest broń wyposażona w zewnętrzny bezpiecznik oraz 2 magazynki. Nie są wymagane ładownice – magazynki podejmowane są z wyznaczonych miejsc na stanowisku. Zabronione jest użycie łączonych magazynków.
3.5.1.Kondycja broni:
broń leży na ziemi, rozładowana z zamkiem w przednim położeniu, z lufą skierowaną w bezpiecznym kierunku,
obok broni może się znajdować jeden magazynek,
drugi magazynek znajduje się w wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim,
każdy magazynek jest załadowany 5szt amunicji.
3.5.2.Przebieg konkurencji:
Postawa leżąca: zawodnik po usłyszeniu sygnału podpina magazynek, przeładowuje broń i oddaje 5 strzałów do tarczy,  
zmienia postawę na klęczącą za przesłoną, przeładowuje broń i oddaje 5 strzałów do tarczy zza przesłony,
za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każdy chybiony strzał. Za każdy strzał przez przesłonę - odjęcie punktów za najlepszą przestrzelinę na tarczy,
wynikiem jest iloraz ilości punktów i czasu (faktor).
UWAGA! Nie dopuszcza się zmiany postawy z bronią załadowaną z nabojem w komorze; złamanie tej zasady skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.

 
3.6 Strzelba bojowa: odległość strzelania – 25m, tarcza TS-9 (francuz), postawa stojąca. W części szybkiej zawodnik po komendzie „start”: ładuje 5 szt. amunicji, oddaje 5 strzałów do pierwszej tarczy, ładuje 5 szt. amunicji, oddaje 5 strzałów do drugiej tarczy (bez strzałów próbnych). Za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara – 5 punktów za każdy chybiony strzał. Wynikiem jest iloraz ilości punktów i czasu (faktor). Dopuszczalne są wszystkie strzelby powtarzalne (pump–action) w kalibrze wagomiarowym co najmniej 12, amunicja typu breneka (slug).

 

4. We wszystkich konkurencjach zabronione jest używanie celowników optycznych, lunet, kolimatorów i innych celowników elektronicznych. Organizator nie zapewnia lunet obserwacyjnych.

 

5. Zgłoszenia i zapisy: na stronie internetowej: www.strzelnicabojowa.pl/klub/strzelectwo_sportowe oraz w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 9:00. UWAGA: Pierszeństwo startu mają osoby zapisane internetowo. Zawodnicy rejstrujący się w biurze w dniu zawodów, będą mogli startować w zależności od wolnych miejsc w planowanych turach startowych.

 

6. Rozkład godzinowy poszczególnych konkurencji uzależniony będzie od ilości zgłoszeń. Pierwszeństwo mają strzelcy zarejestrowani przez stronę internetową. Ilość miejsc ograniczona.

 

7. Opłata startowa wynosi 35 zł za każdą konkurencję.

 

8. Organizator zapewnia  poczęstunek oraz gorące napoje wszystkim biorącym udział w Zawodach.

 

9. Za miejsca od I do III w każdej konkurencji zwycięzcy otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez głównego sponsora - Strzelnicę Bojową.

 

10. Zasady przeprowadzenia zawodów opierają się na aktualnych przepisach ISSF, PZSS i IPSC oraz na niniejszym regulaminie.

 

11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych zmian posiada wyłącznie organizator zawodów.

_____________

 1 Aktywni – nie zalegający z opłatami członkowskimi na rzecz Klubu KSB.

 

ZAWODY

REGULAMIN ZAWODÓW

Pistolet Praktyczny KSB Runda III - IPSC Level 1

1. Termin i miejsce zawodów: 25 listopada 2018 r. od godz. 8:00; Strzelnica Bojowa w Paczółtowicach.

2. Organizator: Klub Strzelnica Bojowa

3. W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS. W przypadku braku licencji na rok 2018 honorowana będzie licencja na rok 2017 z oświadczeniem zawodnika o złożeniu wniosku o wydanie licencji na rok 2018.
Zawodnicy nie wpisani na listę Regionu IPSC Polska (lista dostępna pod adresem http://ipsc-pl.org/zawodnicy-ipsc-polska-members) startują w klasie Production (pistolet centralnego zapłonu, np. Glock, CZ SP-01 Shadow) i zobowiązani są do wzięcia udziału w szkoleniu/treningu IPSC (w cenie wpisowego) w zakresie zasad bezpieczeństwa, podstaw przepisów IPSC i przebiegu konkurencji, który odbędzie się przed rozpoczęciem rywalizacji. Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonych strzelców i sędziów IPSC.

4. Zawody odbędą się w konkurencji Pistolet IPSC. Program konkurencji:

- 4 tory IPSC (2 długie, 1 średni, 1 krótki).

- Liczba strzałów: 90-110.

- Klasy sprzętowe: Production, Standard, Open zgodnie z Załącznikiem D przepisów konkurencji Pistolet IPSC).

- Wyposażenie zawodników: Zawodnik powinien posiadać broń, min. 3 magazynki (preferowane 4) i odpowiednią ilość amunicji (minimum 110 szt.). Istnieje możliwość skorzystania z broni, magazynków i amunicji obiektowej.

 

5. Harmonogram zawodów:

godz. 08:00 – 9:30 Pre-match (tura funkcyjnych – cz. I)

godz. 08:00 – 9:30 Szkolenie dla zawodników nie figurujących na liście Regionu IPSC Polska

godz. 09:30 – 12:45 Tura A – Mecz, tura funkcyjnych (cz. II)

ok. godz. 13:30 Ogłoszenie wyników.

6. Zgłoszenia i zapisy: na stronie internetowej: www.strzelnicabojowa.pl/klub/zawody. Ilość miejsc ograniczona.

7. Opłata startowa wynosi 100 zł.

8. Organizator zapewnia poczęstunek oraz gorące napoje wszystkim biorącym udział w Zawodach.

9. Za miejsca od I do III w każdej klasie sprzętowej zwycięzcy otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez głównego sponsora - Strzelnicę Bojową.

10. Zasady przeprowadzenia zawodów opierają się na aktualnych przepisach konkurencji Pistolet IPSC oraz na niniejszym regulaminie.

11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych zmian posiada wyłącznie organizator zawodów. 

ZAWODY

REGULAMIN ZAWODÓW

Pistolet Praktyczny KSB  - IPSC Level 1

1. Termin i miejsce zawodów: 6 stycznia 2019 r. od godz. 8:00; Strzelnica Bojowa w Paczółtowicach.

2. Organizator: Klub Strzelnica Bojowa

3. W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS. W przypadku braku licencji na rok 2018 honorowana będzie licencja na rok 2018 z oświadczeniem zawodnika o złożeniu wniosku o wydanie licencji na rok 2019.
Zawodnicy, którzy nie mają zdanego egzaminu kompetencyjnego IPSC (nie wpisani na listę Regionu IPSC Polska, lista dostępna pod adresem http://ipsc-pl.org/zawodnicy-ipsc-polska-members) startują w klasie Production (pistolet centralnego zapłonu, np. Glock, CZ SP-01 Shadow) i zobowiązani są do wzięcia udziału w szkoleniu/treningu IPSC (w cenie wpisowego) w zakresie zasad bezpieczeństwa, podstaw przepisów IPSC i przebiegu konkurencji, który odbędzie się przed rozpoczęciem rywalizacji. Szkolenie prowadzone będzie przez doświadczonych strzelców i sędziów IPSC.

4. Zawody odbędą się w konkurencji Pistolet IPSC. Program konkurencji:

- 5 torów IPSC (2 długie, 1 średni, 2 krótki).

- Liczba strzałów: 90-110.

- Klasy sprzętowe: Production, Standard, Open zgodnie z Załącznikiem D przepisów konkurencji Pistolet IPSC).

- Wyposażenie zawodników: Zawodnik powinien posiadać broń, min. 3 magazynki (preferowane 4) i odpowiednią ilość amunicji (minimum 110 szt.). Istnieje możliwość skorzystania z broni, magazynków i amunicji obiektowej.

 

5. Harmonogram zawodów:

godz. 08:00 – 9:30 Pre-match (tura funkcyjnych – cz. I)

godz. 08:00 – 9:30 Szkolenie dla zawodników nie figurujących na liście Regionu IPSC Polska

godz. 09:30 – 13:30 Mecz, tura funkcyjnych (cz. II)

ok. godz. 14:00 Ogłoszenie wyników.

6. Zgłoszenia i zapisy: na stronie internetowej: www.strzelnicabojowa.pl/klub/zawody. Ilość miejsc ograniczona.

7. Opłata startowa wynosi 100 zł.

8. Organizator zapewnia poczęstunek oraz gorące napoje wszystkim biorącym udział w Zawodach.

9. Za miejsca od I do III w każdej klasie sprzętowej zwycięzcy otrzymają medale, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez głównego sponsora - Strzelnicę Bojową.

10. Zasady przeprowadzenia zawodów opierają się na aktualnych przepisach konkurencji Pistolet IPSC oraz na niniejszym regulaminie.

11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych zmian posiada wyłącznie organizator zawodów.

 

ZAWODY

REGULAMIN ZAWODÓW

Zimowy Puchar Strzelca Bojowego KSB

Termin i miejsce zawodów: 3 Luty 2019 r. od godz. 8.00; Strzelnica Bojowa w Paczółtowicach.
W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS oraz aktywni członkowie Klubu KSB.
Program i przebieg konkurencji:

3.1.  Pistolet centralnego zapłonu PCz 10: obowiązuje postawa stojąca, strzał z wolnej ręki. Odległość 25m, cel – tarcza TS-2. Czas – 3 minuty na oddanie 3 strzałów próbnych orazdwie oceniane rundy pięciostrzałowe po 5 minut każda.


3.2.  Strzelba dokładna: odległość strzelania – 25m, tarcze TS-2, postawa stojąca. Czas – 3 minuty na oddanie 3 strzałów próbnych oraz dwie oceniane rundy pięciostrzałowe po 5minut każda. Dopuszczalne są wszystkie strzelby powtarzalne (pump–action) w kalibrze wagomiarowym co najmniej 12, amunicja typu breneka (slug).


3.3.  Karabin centralnego zapłonu Kcz 10: odległość strzelania – 50m, tarcza TS-2, postawależąca bez podpórki. Czas – 3 minuty na oddanie 3 strzałów próbnych oraz dwie oceniane rundy pięciostrzałowe po 5 minut każda.


3.4.  Pistolet Bojowy: Obowiązuje postawa stojąca. Odległość: do 10m, cel 1 – tarcza TS-9(francuz, prostokąt w centrum tarczy, jeżeli nie jest oznaczony, ma przypisaną wartośćpkt. 10); cel 2 – tarcza PTP (tarcza z figurami/kolorami/numerami. Każda figura ma wartość pkt. 10). Brak strzałów próbnych. Broń dozwolona – wszelkie pistolety samopowtarzalne i rewolwery wymienione w Przepisach IPSC jako klasy Standard, Classic,Production i Revolver (minimalny rozmiar łuski naboju 9x19). Nie są wymagane ładownice – magazynki i broń podejmowane są ze stołu.


3.4.1. Kondycja broni:
- broń rozładowana na wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim, w pistoletach zamek znajduje się w pozycji zamkniętej, lufa skierowana w bezpiecznym kierunku,
- każdy magazynek jest załadowany 5 szt. amunicji.

3.4.2 Przebieg konkurencji:
- zawodnik stoi tyłem do tarcz/stanowiska strzeleckiego; Losuje zbiór składający się z czterech symboli/kolorów/numerów do ostrzelania, a występujących na tarczy PTP (dla uproszczenia nazywanych dalej celami); Po wylosowaniu i otworzeniu kuponu ze zbiorem, zawodnik ma 15 sek. na zapamiętanie celów do ostrzelania na tarczy PTP,
- po usłyszeniu sygnału startu, zawodnik obraca się przodem do tarcz, wkłada magazynek, przeładowuje broń (w przypadku rewolweru – ładuje 5 szt. amunicji), oddaje 5 strzałów do pierwszej tarczy,
- zmienia magazynek (w przyp. rewolweru – doładowuje 5 szt. amunicji), oddaje kolejne 5 strzałów do drugiej tarczy,
- zawodnik sam decyduje o kolejności ostrzelania tarcz
- wynikiem jest iloraz ilości punktów i zmierzonego czasu (faktor).

3.4.3. Sposób ostrzelania tarcz:
- Tarcza TS9 (francuz); zawodnik oddaje 5 strzałów do tarczy; Za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każde chybienie,
- Tarcza PTP; zawodnik oddaje łącznie 5 strzałów do WSZYSTKICH celów z wylosowanego zbioru; cele mogą być ostrzelane w dowolnej kolejności; każdy cel może być trafiony tylko jeden raz; kara -5 punktów za każde chybienie; wielokrotne trafienie w jeden cel punktowane jest jako pojedyńcze trafienie (UWAGA: jeżeli cel występuje na tarczy w dwóch różnych miejscach, należy ostrzelać każde jego wystąpienie jednokrotnie)

3.5. Karabin Bojowy Trzy Postawy (15 strzałów): Obowiązują postawy: stojąca, klęcząca i leżąca. Odległość: do 50m, cel – tarcza TS-9 (francuz, prostokąt w centrum tarczy, jeżeli nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość pkt. 10). Brak strzałów próbnych. Konkurencja wymaga zmiany postawy od leżącej przez klęczącą do stojącej. Wymagana jest broń wyposażona w zewnętrzny bezpiecznik oraz 3 magazynki (UWAGA: Dla zainteresowanych, organizator zapewnia nieodpłatnie brakujące magazynki do broni w systemach AK i AR).Zabronione jest użycie łączonych magazynków. Nie są wymagane ładownice – magazynkipodejmowane są z wyznaczonych miejsc na stanowisku.

3.5.1. Kondycja broni:
- broń leży na stanowisku strzeleckim, rozładowana z zamkiem w przednim położeniu, z lufą skierowaną w bezpiecznym kierunku,
- dwa magazynki leżą na ziemi, w obszarze stanowiska strzeleckiego,
- trzeci magazynek znajduje się w wyznaczonym miejscu na półce na stanowisku strzeleckim,
- każdy magazynek jest załadowany 5 szt. amunicji.


3.5.2. Przebieg konkurencji:
- start odbywa się z krzesła wyznaczonego przez sędziego, bezpośrednio za stanowiskiem strzeleckim,
- na sygnał startowy, zawodnik dobiega do stanowiska, przyjmuje postawę leżącą, podpina pierwszy magazynek, przeładowuje broń i oddaje 5 (słownie: pięć) strzałów do tarczy,
- następnie zmienia postawę na klęczącą, przeładowuje broń i oddaje 5 (słownie: pięć) strzałów do tarczy,
- następnie zmienia postawę na stojącą, przeładowuje broń i oddaje 5 (słownie: pięć) strzałów do tarczy
- UWAGA! Nie dopuszcza się przejścia pomiędzy postawami z bronią załadowaną z nabojem w komorze; złamanie tej zasady skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.
- za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każdy chybiony strzał, wynikiem jest iloraz ilości punktów i czasu (faktor).

3.6. Karabin Bojowy zza Przesłony (10 strzałów): Obowiązują postawy: leżąca i klęcząca. Odległość strzelania – do 50m, cel – tarcza TS-9 (francuz, prostokąt w centrum tarczy, jeżeli nie jest oznaczony, ma przypisaną wartość pkt. 10). Brak strzałów próbnych. Konkurencja wymaga zmiany postawy od leżącej do klęczącej. Wymagana jest broń wyposażona w zewnętrzny bezpiecznik oraz 2 magazynki. Nie są wymagane ładownice – magazynkipodejmowane są z wyznaczonych miejsc na stanowisku. Zabronione jest użycie łączonychmagazynków.

3.6.1. Kondycja broni:
- broń leży na ziemi, rozładowana z zamkiem w przednim położeniu, z lufą skierowaną w bezpiecznym kierunku,
- obok broni może się znajdować jeden magazynek,
- drugi magazynek znajduje się w wyznaczonym miejscu na stanowisku strzeleckim,
- każdy magazynek jest załadowany 5 szt. amunicji.


3.6.2. Przebieg konkurencji:
- postawa leżąca, według instrukcji sędziego: zawodnik po usłyszeniu sygnału podpina magazynek, przeładowuje broń i oddaje 5 strzałów do tarczy,
- zmienia postawę na klęczącą za przesłoną, przeładowuje broń i oddaje 5 strzałów do tarczy zza przesłony,
- za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara -5 punktów za każdy chybiony strzał. Za każdy strzał przez przesłonę - odjęcie punktów za najlepszą przestrzelinę na tarczy

Wynikiem jest iloraz ilości punktów i czasu (faktor).
UWAGA! Nie dopuszcza się zmiany postawy z bronią załadowaną z nabojem w komorze; złamanie tej zasady skutkuje dyskwalifikacją zawodnika.

3.7. Strzelba bojowa: odległość strzelania – 25m, tarcza TS-9 (francuz), postawa stojąca. W części szybkiej zawodnik po komendzie „start”: ładuje 5 szt. amunicji, oddaje 5 strzałów dopierwszej tarczy, ładuje 5 szt. amunicji, oddaje 5 strzałów do drugiej tarczy (bez strzałówpróbnych). Za brak trafienia w pole oceniane tarczy kara – 5 punktów za każdy chybiony strzał. Wynikiem jest iloraz ilości punktów i czasu (faktor). Dopuszczalne są wszystkie strzelby powtarzalne (pump–action) w kalibrze wagomiarowym co najmniej 12, amunicja typu breneka (slug).

4. We wszystkich konkurencjach zabronione jest używanie celowników optycznych, lunet,kolimatorów i innych celowników elektronicznych. Organizator nie zapewnia lunet obserwacyjnych.

5. Zgłoszenia i zapisy na stronie internetowej:www.strzelnicabojowa.pl/klub/strzelectwo_sportowe oraz w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 9:00. UWAGA: Pierszeństwo startu mają osoby zapisane internetowo. Zawodnicyrejstrujący się w biurze w dniu zawodów, będą mogli startować w zależności od wolnych miejsc wplanowanych turach startowych.

6. Rozkład godzinowy poszczególnych konkurencji uzależniony będzie od ilości zgłoszeń. Pierwszeństwo mają strzelcy zarejestrowani przez stronę internetową. Ilość miejsc ograniczona.

7. Opłata startowa wynosi 35.00 zł za każdą konkurencję.

8. Organizator zapewnia poczęstunek oraz gorące napoje wszystkim biorącym udział w Zawodach.

9. Za miejsca od I do III w każdej konkurencji zwycięzcy otrzymają medale oraz dyplomy.

10. Zasady przeprowadzenia zawodów opierają się na aktualnych przepisach ISSF, PZSS i IPSC oraz naniniejszym regulaminie.

11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych zmian posiada wyłącznie organizator zawodów.

 

załącznik 1 

_____________

 1 Aktywni – nie zalegający z opłatami członkowskimi na rzecz Klubu KSB.

 

ZAWODY

REGULAMIN ZAWODÓW


Karabin i Pistolet KSB

 

1.Termin i miejsce zawodów: 03 Marca 2019r. od godz. 8:00 Strzelnica Bojowa w Paczółtowicach.
2. Organizator: Klub Strzelnica Bojowa
3. W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający aktualną licencję PZSS. W przypadku braku licencji na rok 2019 honorowana będzie licencja na rok 2018 z oświadczeniem zawodnika o złożeniu wniosku o wydanie licencji na rok 2019.
4. Konkurencja polega na ostrzelaniu z pistoletu i karabinu celów papierowych i metalowych.
Wynikiem konkurencji jest współczynnik uzyskanych punktów podzielonych przez czas.
5. Wyposażenie zawodnika:

 • Zawodnik musi posiadać ochronniki oczu i uszu.
 • Wymagane jest posiadanie trzech magazynków do pistoletu i trzech magazynków do karabinu.
 • Nie są wymagane kabury i ładownice - broń i magazynki podejmowane są z wyznaczonych stanowisk.

6. Cele, punktacja, kary:

Na torze występują osobno cele pistoletowe i karabinowe.

Cele pistoletowe:
a) tarcze IPSC, punktacja A=5, C=3, D=1
b) płytki IPSC, punktacja A=5

Cele karabinowe:
a) tarcza NT 23P/2 (żołnierz mały), punktacja zgodnie z opisem tarczy
b) tarcza NT 23P (żołnierz duży), punktacja zgodnie z opisem tarczy
c) Tarcza TS-25, punktacja zgodnie z opisem tarczy
d) gong metalowy, trafienie = 10 puntków

Kary na całym torze:
a) za brak trafienia Miss = -10 punktów
b) za uchybienie proceduralne Proc = -10 punktów
c) dyskwalifikacja zgodnie z przepisami IPSC

7. Kondycja broni:

 • Pistolet i karabin są rozładowane, zamki zamknięte, kurki spuszczone. Obie sztuki broni znajdują się na wyznaczonych pozycjach startowych (innej dla pistoletu i innej dla karabinu).
 • Trzy magazynki pistoletowe załadowane są po 8 sztuk amunicji i są rozłożone na wyznaczonych stanowiskach.
 • Trzy magazynki karabinowe załadowane są po 6 sztuk amunicji i są rozłożone na wyznaczonych stanowiskach.


8. Przygotowanie do startu:

 • W trakcie zawodów oprócz przebiegu na torze broń musi być rozładowana i wyposażona we wskaźnik bezpieczeństwa (rozdawany przy zapisach).
 • Zawodnicy mają do dyspozycji Safety Area, gdzie mogą samodzielnie manipulować bronią, ale nie amunicją.

Loading Area (strefa ładowania)

 • Przed startem należy zgłosić się do strefy ładowania, w której pod nadzorem sędziego amunicyjnego odbędzie się ładowanie magazynków określoną liczbą amunicji.

9. Przebieg na torze:

 • Strzelanie może odbywać się tylko z wyznaczonych miejsc - boksów. Przemieszczanie musi odbywać się z rozładowaną bronią. Na osi krótkiej znajdują się trzy boksy do strzelań z pistoletu, a na osi długiej znajdują się trzy boksy do strzelań z karabinu. Zawodnik samdecyduje, z której broni rozpoczyna strzelanie. Obie sztuki broni umieszcza na wyznaczonych stanowiskach startowych. Zawodnik przyjmuje postawę startową zgodnie z instrukcją RO (sędzia toru). Start następuje na sygnał dźwiękowy. Zawodnik podejmuje pierwszą sztukę broni, ładuje i ostrzeliwuje widoczne cele. Następnie przemieszcza się w kierunku kulochwytudo najbliższego boksu, ładuje i ostrzeliwuje widoczne cele. Po ostrzelaniu wszystkich celów z pierwszej broni, zawodnik rozładowuje broń, oddaje strzał kontrolny w stronę kulochwytu i odkłada broń w UOB (Urządzenie do Odkładania Broni). Następnie przenosi dwie skrzynki amunicyjne do wyznaczonego miejsca. Po odłożeniu skrzynek zawodnik podejmuje drugą sztukę broni, ładuje i ostrzeliwuje widoczne cele. Następnie przemieszcza się w kierunku kulochwytu do najbliższego boksu, ładuje i ostrzeliwuje widoczne cele. Po ostrzelaniuwszystkich celów z drugiej broni zawodnik kończy przebieg i postępuje zgodnie z komendami RO. Ostatni strzał zawodnika kończy pomiar czasu.

10. Ocena przestrzelin:

 • Ocena przestrzelin odbywa się na torze. Tarcze pistoletowe są zaklejane, a karabinowe wymieniane.
 • Wszelkie zastrzeżenia co do oceny przestrzeliny należy zgłaszać podczas oceny tarczy przez sędziego.
 • Podpis zawodnika na metryczce zamyka możliwość reklamacji.
 • Zawodnik może wysłać swojego delegata do nadzoru oceny przestrzelin.

11. Klasy sprzętowe:

 • Przewiduje się dwie klasy sprzętowe: Standard i Open. Jeżeli na obu sztukach broni występują tylko mechaniczne przyrządy celownicze (w tym również włókna światłowodowe), to jest to klasa Standard. W przeciwnym wypadku jest to klasa Open.
 • Zawodnicy startujący w obu klasach sprzętowych będą klasyfikowani w obu klasach; w każdej osobno. Po zakończeniu strzelań ocenianych i zamknięciu zawodów przed planowanym czasem, istnieje odpłatna możliwość startu treningowego pod opieką sędziów.

12. Opłata startowa wynosi 80zł za jedną klasę startową lub 140zł za dwie klasy.
13. Zgłoszenia i zapisy na stronie internetowej: https://strzelnicabojowa.pl/klub/zawody#aktualneoraz w dniu zawodów od godz. 8.00 do godz. 9:00. UWAGA: Pierszeństwo startu mają osoby zapisane internetowo. Zawodnicy rejestrujący się w biurze w dniu zawodów, będą mogli startować w zależności od wolnych miejsc w planowanych turach startowych.
14. Rozkład godzinowy poszczególnych konkurencji uzależniony będzie od ilości zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.
15. Organizator zapewnia poczęstunek oraz gorące napoje wszystkim biorącym udział w Zawodach.
16. Za miejsca od I do III w każdej klasie sprzętowej zwycięzcy otrzymają medale oraz dyplomy.
17. Zasady przeprowadzenia zawodów opierają się na aktualnych przepisach konkurencji Pistolet/Karabin IPSC oraz na niniejszym regulaminie.
18. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i dokonywania w razie potrzeby niezbędnych zmian posiada wyłącznie organizator zawodów.

 

ZAWODY